Back to Top

 

 

29 December 2006 publiceerde het College van B&W het voorbereidingsbesluit voor herziening van het bestemmingsplan voor de Rijkesluisstraat/Kanunnikensteeg.De Stichting Behoud Erfgoed Oirschot maakte bezwaar tegen dit voornemen op grond van de volgende argumenten.

 • Het voorgenomen besluit houdt in dat een bestemmingsplan wordt voorbereid voor een bouwplan waarvoor een drietal aaneengesloten dertigerjaren panden t.w. Rijkesluisstraat nrs. 19a, 21 en 23 gesloopt moeten worden. Er zijn slechts weinig panden uit de dertiger jaren in ons dorp overgebleven.Deze karakteristieke panden vormen een ensemble met de bestaande panden in de Rijkesluisstraat en behoren tot het erfgoed van Oirschot en zijn onderdeel van een tijdperiode, de geschiedenis en cultuur van het dorp.

 • De lokatie Rijkesluisstraat valt binnen het beschermd dorpsgezicht, zie cultuur-historische waardenkaart Noord Brabant. Dat betekent bouwen in een gebied met zeer hoog gehalte historische stedenbouw. Vele aanliggende panden in de Rijkesluisstraat zijn Rijks- of Gemeentelijke monumenten.Volgens de Welstandsnota Oirschot zijn de kenmerken voor bebouwing in de historische kern:

 1. Bebouwing: gegroeid per pand, 1 tot 2 bouwlagen + kap met lage goot.
 2. Stijl: gevarieerd, eenvoudig, landelijk.
 3. Materiaal: gevarieerd, baksteen met keramische pan.
 4. Ook volgens de kadernotitie uit 2003 zijn maximaal 2 lagen toegestaan. Het onderhavige plan voldoet niet aan deze uitgangspunten.
 5. De bebouwing van 13,79 m is te hoog t.o.v. de overige panden in de Rijkesluisstraat met hoogten van 8 tot 11 m.
 6. De verhouding gevel-dak is niet juist. Het dakdeel is 7,35 m hoog en voldoet daarmee niet aan de karakteristiek van de Rijkesluisstraat.
 • De huidige bewoners van de Kanunnikensteeg krijgen door het plan eengezinswoningen tegenover zich. De voorgevels worden geplaatst op een afstand van 3 tot 4 m van hun voorgevels. De bewoning en de privacy van de bewoners wordt op een onaanvaardbare manier aangetast.Dit authentieke en unieke steegje verliest hierdoor veel van zijn cultuurhistorische waarde.Ook zullen er geluidsproblemen gaan ontstaan, door ontwerp van de smalle steeg, van de nieuwe woningen naar de bestaande oude woningen.
 • Dit grootschalig plan voldoet niet aan de gevarieerde bouw van de huidige Rijkesluisstraat en de Kanunnikensteeg. Door herhaling van de gelijksoortige bouwelementen krijgen we een schaalvergroting die in het geheel niet past in de cultuurhistorische en monumentale kern van Oirschot.

 •  Op geen enkele wijze wordt aangegeven in hoeverre het plan invloed zal hebben op de bezonning van de omringende panden.
 • Het plangebied wordt omgeven door een groot aantal historische en daarmee structureel zwakke panden op een gemetselde fundering en gemetselde lateien.

 • Het intrillen van damwanden, het onttrekken van grondwater, het heien of boren van palen kan grote schade aan deze panden veroorzaken.Wij vragen ons af hoe voldoende zekerheid voor de omwonenden kan worden verkregen dat alle schades worden (h)erkend en vervolgens vergoed en dat een adequate vergoeding voor ongerief wordt betaald. De bouw van het plan met kelder zal betekenen dat gedurende lange tijd (min.1 jaar) de Rijkesluisstraat zeer slecht berijdbaar zal zijn en de Steentjesstraat en de Kanunnikensteeg vrijwel volledig worden afgesloten voor gemotoriseerd verkeer.

 • Het spreekt vanzelf dat de omwonenden zich het recht voorbehouden om via de geëigende wegen aanzienlijke planschade te eisen.

 • Indien het voorliggend plan zo wordt uitgevoerd zal dit een precedent werking geven voor de kern van Oirschot waardoor veel van de cultuurhistorische waarde en het erfgoed van Oirschot zal verdwijnen.

De gemeente verleende echter ondanks onze bezwaren toestemming voor de sloop en de nieuwbouw.

Daarna heeft de projectontwikkelaar geprobeerd de woningen te verkopen, hetgeen niet lukte. Het hele sloop- en bouwplan werd toen afgeblazen. Als gevolg daarvan werd een plan ontwikkeld dat uitging van hergebruik van het hele complex. Als een van de eerste gebruikers nam de HEMA het voormalige toonzaalgedeelte in gebruik. Op dit ogenblik is men volop bezig om de andere ruimtes op te knappen en woningen in de Kanunnikensteeg te verkopen. De SBEO is dan ook zeer verheugd dat de oorspronkelijke plannen niet zijn gerealiseerd.